Algemene voorwaarden

ADM group

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ADM Group bv. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze als integraal bestanddeel van de gebeurlijke overeenkomst te aanvaarden.

Voor zover de opdrachtgever over eigen algemene voorwaarden beschikt, zijn deze pas van toepassing nadat deze voorafgaand door ADM Group bv uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Prijsoffertes en aanbiedingen worden steeds gedaan zonder verbintenis van onzentwege en dienen bij de bestelling door de opdrachtgever door ons voor akkoord schriftelijk te worden bevestigd.

De bestekken en prijsoffertes van ADM Group bv zijn slechts  30 dagen geldig en zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan omwille van redenen onafhankelijk van de wil van ADM Group bv (met inbegrip van, doch niet beperkt tot: een verhoging van de prijs van de grondstoffen, een vergoeding van de invoerrechten of transportprijzen), behoudt ADM Group bv het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen en door te rekenen aan de opdrachtgever. 

De opdrachtgever erkent expliciet dat eventuele prijswijzigingen onafhankelijk aan de wil van ADM Group bv aan hem mogen worden doorgerekend zonder dat dit zal leiden tot een kennelijk onevenwicht tussen partijen.

Bij overmacht welke haar invloed heeft op de uit te voeren opdracht, is ADM Group bv van iedere verbintenis ontslagen, minstens voor die periode binnen dewelke de overmachtssituatie zich handhaaft, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever. Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn.

De opdrachtgever dient te hebben voldaan aan al de wettelijke administratieve en reglementaire voorschriften en te beschikken over al de nodige vergunningen met betrekking tot de uit te voeren diensten, in zoverre van toepassing voor de specifieke opdracht. De opdrachtgever zal ADM Group bv alleszins vrijwaren voor gebeurlijke aanspraken dienaangaande.

De cliënt verstrekt aan ADM Group bv, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van ADM Group bv, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. ADM Group bv is niet verantwoordelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

Indien de opdrachtgever bij de door hem/haar gegeven opdracht bepaalde bijkomende specificaties en/of modaliteiten op plan communiceert, is ADM Group bv ontslagen deze gegevens op hun juistheid te controleren. Ze mogen als dusdanig worden overgenomen op risico van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever na de tussen partijen gesloten offerte/overeenkomst nog bijkomende gegevens en/of plannen ter beschikking stelt en deze laatste afwijken van de initieel voorziene opdracht, zal er steeds een verrekening in meer dienen te gebeuren.

Wanneer opmetingen en berekeningen door ADM Group bv geschieden, zal dit steeds na verwittiging van de opdrachtgever of een aangestelde van deze laatste zijn. Deze opmetingen worden daarom steeds geacht tegensprekelijk te zijn gebeurd. ADM Group bv zal nooit enige aansprakelijkheid ten laste kunnen worden gelegd voor wijzigingen aan de feitelijke gegevens of plannen dan wel aan de plaatsgesteldheid van de terreinen waar ADM Group bv haar prestaties heeft uitgevoerd en die zich na onze opmetingsopdracht, schattingsopdracht of dergelijke zouden voltrekken.

De uitvoeringstermijnen voor de te leveren diensten worden steeds bij benadering gegeven. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, noch de opdracht annuleren bij het niet naleven van de opgegeven uitvoeringstermijn.

De uitvoering van de door ADM Group bv te verrichten diensten gebeurt steeds onder het grootste voorbehoud van de plaatsgesteldheid evenals van de degelijke kwaliteit van door derden reeds uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse en die hun invloed kunnen hebben op de door ADM Group bv uit te voeren werkzaamheden.

Bij éénzijdige verbreking van de offerte/overeenkomst door de opdrachtgever is laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de totale som van de offerte/overeenkomst verschuldigd, behalve indien er een hogere effectieve schade kan worden aangetoond.

ADM Group bv behoudt zich het recht voor om aan de cliënt vóór de aanvang van of in de loop van zijn werkzaamheden een provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten na de betaling ervan. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de acht dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

Indien een factuur niet betaald wordt tegen haar vervaldag heeft ADM Group bv, zonder de cliënt voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, (a) het recht om verwijlintresten aan een jaarlijkse intrestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de factuurdatum tot op de dag van volledige betaling, (b) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, onverminderd haar recht op de gerechtskosten, indien een gerechtelijke invordering zou volgen.

Alle innings- en protestkosten zijn ten laste van de opdrachtgever, hierin inbegrepen de advocaten- en gerechtsdeurwaarderskosten.

Niet of niet-tijdige betaling van een factuur, niet nakoming van de contractuele verplichtingen door de opdrachtgever, geschokte kredietwaardigheid in hoofde van de opdrachtgever (o.a. in geval van aanvraag of vordering van het faillissement van de opdrachtgever of bij notoire insolvabiliteit of toestand van staking van betaling of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever), heeft de opeisbaarheid van alle schuldvorderingen van ADM Group bv tot gevolg, ook de vorderingen waarvan de betaaldatum nog niet is verstreken. ADM Group bv behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst in dit geval onmiddellijk per aangetekende brief te beëindigen.

In geval van samenloop, insolventieprocedure of beslag is de cliënt akkoord dat ADM Group bv haar eventuele schuld t.a.v. de klant compenseert met de schuld van de klant t.a.v. ADM Group bv, ongeacht de datum van opeisbaarheid.

ADM Group bv is niet aansprakelijk voor schade aan derden, noch voor schade aan gebouwen of personen.

De beroepsaansprakelijkheid van ADM Group bv wordt verzekerd bij Allianz Benelux nv. Onder deze polis is de aansprakelijkheid van ADM Group bv beperkt tot het bedrag per schadegeval van 1500000.00 EUR. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de globale aansprakelijkheid van ADM Group bv, zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal 5000.00 EUR per schadegeval. Indien het gebrek aan dekking het gevolg is van een fout van ADM Group bv wordt haar globale aansprakelijkheid beperkt tot drie maal voormeld bedrag.

De uitgevoerde prestaties en geleverde diensten mogen niet op generlei wijze door de opdrachtgever aangewend worden dan na volledige betaling ervan, eventuele verwijlinteresten en strafbeding inbegrepen, dit in afwijking van art. 1583 Oud Burgerlijk Wetboek.

ADM Group bv verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgever om redenen van beheer van haar klantenbestand, waaronder inbegrepen het beheren en/of uitvoeren van contracten, de promotie van producten, het beheer van haar schuldvorderingen (met inbegrip van de inning en/of overdracht van schuldvorderingen aan incassobureaus). Voor het beheer van de schuldvorderingen kunnen de door de ADM Group bv overgemaakte persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens van derden en/of publieke bronnen om de inning te optimaliseren.

De persoonsgegevens worden verwerkt door ADM Group bv, en door derden, waaronder begrepen de commerciële partners, de incassobureaus en tussenpersonen op wie een beroep wordt gedaan voor het beheer van de schuldvorderingen en de bevoegde autoriteiten. De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

De opdrachtgever kan toegang krijgen tot zijn persoonsgegevens of de rechtzetting of schrapping ervan schriftelijk te vragen via e-mail (Bruno@ADMGroup.be) of aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van ADM Group bv. Op dezelfde wijze kan de opdrachtgever zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of vragen om de verwerking ervan te beperken.

Indien de opdrachtgever een klacht heeft omtrent de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de koper contact opnemen met ADM Group bv of de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren (www.privacycommission.be).

 

In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.