Privacyverklaring

ADM group

Privacyverklaring - GDPR compliant

Bij ADM GROUP draait alles rond nauwkeurigheid. Ook met uw gegevens en data gaan we omzichtig om. 

Op deze pagina leest u onze privacyverklaring en ontdekt u hoe wij volledig conform de GDPR-regels uw webervaring veilig houden.

1. Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Ook vertellen we u waarom en hoe lang we uw gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke is ADM Group bv, Veldkant 29 te 2550 Kontich. Bruno Van Dessel, Bruno@ADMgroup.be en te bereiken op 03/877.78.60. www.ADMGroup.be

3. De persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van uw relatie met onze organisatie en het doel waarvoor we gegevens verwerken, verwerken wij persoonsgegevens, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, onder meer de volgende gegevens:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Geboorteplaats
 5. Adresgegevens
 6. Rijksregisternummer
 7. Telefoon- GSM nummer
 8. E-mailadres
 9. Functiegegevens
 10. IP-adres
 11. Locatiegegevens
 12. Gegevens over opleidingen en cursussen
 13. Gegevens over deelname aan onze evenementen
 14. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 15. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 16. Internet browser en apparaat type
 17. Bankrekeningnummer
 18. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de gebruikelijke activiteiten binnen onze kantoren en meer specifiek voor onder meer de volgende doelen:

 1. het verwerken en uitvoeren van opdrachten
 2. u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverleningen binnen de ADM Group uit te kunnen voeren 
 3. het organiseren van evenementen/opleidingen
 4. het verzenden van nieuwsbrieven of mailings
 5. het innen van facturen en afhandelen van uw betaling
 6. het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van onze opdrachten op de eigen website
 7. u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 8. het behandelen van klachten en geschillen
 9. andere activiteiten al dan niet van intern beheer
 10. het actueel houden van onze data
 11. het actueel houden van onze database
 12. de monitoring van websitebezoek


Toelichting gerechtvaardigd belang verwerking persoonsgegevens

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

 

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om andere bewaartermijnen in acht te nemen. Na afloop van de bewaartermijn zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren. Een voorbeeld is dat als onze opdracht/registratie beëindigd wordt, uw persoonsgegevens uiterlijk drie jaar na beëindiging verwijderd worden.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en uw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website cookies. Dat is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 1. cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 2. analysefunctionaliteit
 3. tracking

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

9. Uw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.)

Hierna wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

 1. Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.

 1. Recht op rectificatie

U kunt ons vragen uw gegevens direct te laten rectificeren. U heeft ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een email aan ons te sturen.

 1. ‘Recht om vergeten te worden’

U heeft het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We mogen echter niet altijd al uw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.

 1. Recht op beperking van de verwerking

U heeft in principe het recht om verwerking van uw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als u meent dat uw gegevens onjuist of onnodig zijn.

 1. Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking

Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van uw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.

 1. Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat u een verzoek kunt doen om uw gegevens te ontvangen. Vervolgens kunt u deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. U heeft dit recht alleen met betrekking tot gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op uw toestemming of een overeenkomst waarbij u partij bent.

 1. Intrekken toestemming

Als de gegevensverwerking berust op toestemming, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van uw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

 1. Recht van bezwaar

U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Na uw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van uw gegevens stoppen, tenzij er zwaarder wegende dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking van uw persoonsgegevens zijn.

 1. Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de wet kunt u contact opnemen met onze Privacy Manager (zoals hierboven beschreven), maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.

 1. Beperkingen van uw rechten

Soms kunnen wij uw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

Ieder verzoek kunt u tot ons richten via Bruno@ADMGroup.be. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Kosten en termijnen

Bij het uitoefenen van bovengenoemde rechten zullen wij behoudens misbruik (ongegronde en/of buitensporige verzoeken) geen kosten in rekening brengen aan betrokkene. ADM Group bv zal verzoeken in principe binnen één maand beantwoorden. Als de beantwoording van een verzoek meer tijd kost, dan zullen wij betrokkene hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek de beantwoordingstermijn oploopt tot maximaal zes maanden.

Beoordeling verzoeken

Ieder verzoek zal door ADM Group bv afzonderlijk worden beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat wij aan een verzoek geen gehoor kunnen geven, bijvoorbeeld als de gegevens van de betrokkene zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang. Als ADM Group bv aan een verzoek geen gehoor kan geven, dan zal dit gemotiveerd aan betrokkene kenbaar worden gemaakt.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

ADM Group bv
Veldkant 29
2550 Kontich
+32 3 877 78 60
Bruno@ADMGroup.be
www.ADMGroup.be

Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding

11 Veranderingen

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft.